Podmienky použitia webových stránok 

Použitím týchto internetových stránok prijímate Všeobecné podmienky použitia internetových stránok Bejo tak, ako
sú nižšie uvedené. Týmto tiež prehlasujete, že nebudete vyvodzovať zodpovednosť na spoločnosti Bejo alebo
akejkoľvek jej pridruženej spoločnosti za informácie, odporúčania a/alebo rady obsiahnuté na týchto internetových
stránkach.

 

Všeobecné podmienky použitia internetových stránok Bejo Zaden BV
 

1.                  Internetové stránky Bejo sú zostavené s najvyššou starostlivosťou. Napriek tomu Bejo nedáva žiadnu záruku,
že informácie ktoré sú mimo iného obsiahnuté v popisoch odrôd a agrotechnických odporúčaniach zverejnených na týchto
internetových stránkach sú úplné a presné a sú určené pre účel, ktorý im užívateľom týchto internetových stránok môže
byť prisudzovaný. Bejo teda neprijíma žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame, náhodné, následné či penalizačné škody
alebo ušlý zisk, vzniknuté z použitia týchto internetových stránok ani ak sú súčasťou hrubého pochybenia alebo zámeru
na strane Bejo. Okrem toho Bejo nie je zodpovedné žiadnym spôsobom za možné následky vzniknuté neschopnosťou použiť
tieto internetové stránky.


2.                 
Bejo si vyhradzuje právo meniť obsah týchto internetových stránok, vrátane Všeobecných podmienok použitia
internetových stránok Bejo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom, z akýchkoľvek dôvodov a bez predchádzajúceho upozornenia.
Bejo nebude zodpovedné žiadnym spôsobom za možné následky takýchto zmien. Nikto iný ako Bejo nesmie meniť tieto internetové
stránky.


3.                 
Tieto internetové stránky môžu obsahovať prepojenie alebo odkazy na iné internetové stránky. Vzhľadom na to, že Bejo
nie je správcom obsahu týchto internetových stránok tretích strán, neprijíma žiadnu zodpovednosť za pôvod informácií, či už priamo
alebo nepriamo, z týchto internetových stránok.


4.                 
Tieto internetové stránky môžu obsahovať informácie o odrodách, ktoré nie sú v niektorom štáte k dispozícii. Tieto informácie
v žiadnom prípade neznamenajú, že Bejo má v úmysle predávať tieto odrody v tomto štáte.


5.                 
Bejo nemôže niesť zodpovednosť za priame či následné škody na hardware alebo software vzniknuté priamo či následne
z použitia týchto internetových stránok.


6.                 
Naše Všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky ponuky a zmluvy uzatvorené medzi Bejo Zaden BV ďalej nazývaný
Predávajúci a Kupujúcim, pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak. Použitie akýchkoľvek iných Všeobecných podmienok
Kupujúceho je vyslovene zakázané.


7.                 
Obsah týchto internetových stránok, vrátane všetkých informácií a obrázkov je chránený autorským právom Bejo, pokiaľ
nie je stanovené inak. Žiadna časť obsahu týchto internetových stránok nesmie byť reprodukovaná ani publikovaná žiadnou formou,
či už tlačou, fotokópiou, mikrofilmom, digitálne či inak bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bejo.


8.                 
Tieto Všeobecné podmienky použitia internetových stránok Bejo podliehajú zákonom Holandského kráľovstva. Všetky spory
vzniknuté v súvislosti s ich použitím budú riešené Súdnym dvorom mesta Alkmaar.

 


Návrat Podmienky použitia webových stránok