Všeobecné podmienky
VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA A DODÁVOK OSÍV A SADBY OD 1.9.2014

 

 

ÚVOD

 

Všeobecné podmienky predaja a dodávok osív a sadby od 1.9.2014 (ďalej len Všeobecné podmienky) boli vydané, aby čo najjasnejšie definovali vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho ( Ing. Július Varga - Spectral Trade ) a Kupujúceho. Tieto Všeobecné podmienky obsahujú štandardné pravidlá aplikované na predaje a dodávky našich produktov a nahradzujú doteraz všetky publikované.

 

 

PLATNOSŤ

 

Tieto Všeobecné podmienky platia od 1.9.2014 pre každú ponuku a každú obchodnú zmluvu medzi Ing. Július Varga - Spectral Trade ( ďalej len Predávajúci ) a pre klientov ( ďalej len Kupujúci ), ktorým týmto Predávajúci tieto Všeobecné podmienky v plnom rozsahu dáva na vedomie.

 

 

POPIS

 

Všeobecné podmienky predaja a dodávok osív a sadby od 1.9.2014 firmy Ing. Július Varga - Spectral Trade, IČ: 3073 5360, so sídlom Topoľová 5, 945 01 Komárno, Slovenská republika. Tieto Všeobecné podmienky sú zverejnené v katalógu a cenníku firmy ako aj na webovej stránke (www.bejo.sk).

 

 

Článok 1. Použitie týchto Všeobecných podmienok

1.    Tieto Všeobecné podmienky platia pre všetky ponuky a všetky zmluvy uskutočnené medzi Ing. Július Varga - Spectral Trade, ďalej len Predávajúci a Kupujúcim, pokiaľ nebolo výslovne písomne stanovené inak.

2.    Použitie akýchkoľvek podmienok Kupujúceho sa výslovne odmieta.

 

 

Článok 2. Definície

1.    Produkt: osivo a/alebo sadbový materiál a/alebo zvlášť dohodnuté služby.

2.    Úprava: Ošetrenie produktu, aj keď nie výhradne, k zlepšeniu výsevnosti a vschádzavosti a/alebo k ochrane voči škodcom a chorobám.

 

 

Článok 3. Ponuky a ceny

1.    Všetky ponuky urobené Predávajúcim sú nezáväzné a môžu byť kedykoľvek odvolané. Ceny uvedené v ponuke sú bez DPH.

2.    Ponuky môžu byť prijímané iba v písomnej podobe, Predávajúci si však vyhradzuje právo považovať verbálne prijatie za rovnocenné.

3.    V prípade ak Kupujúci prijme ponuku, Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť túto ponuku behom 3 nasledujúcich pracovných dní od prijatia (či už ústneho alebo písomného) a v tomto prípade nie je medzi obomi stranami uzavretá žiadna dohoda.

4.    Ústne ponuky automaticky strácajú platnosť, ak ich Kupujúci neprijme písomne behom 7 dní.

5.    Písomné ponuky automaticky strácajú platnosť, ak ich Kupujúci neprijme písomne behom 30 dní.

6.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Každý nový cenník ruší platnosť cenníku predchádzajúceho s ohľadom na všetky objednávky podané po vydaní nového cenníka.

 

 

Článok 4. Výhrada ohľadne druhu a ošetrenia

1.    Všetky dodávky podliehajú obvyklej výhrade ohľadne druhu a ošetrenia. Ak Predávajúci uplatní výhradu ohľadne druhu a ošetrenia, neznamená to že je povinný dodať, ale dodá, ak je to možné pomerným dielom k objednanému množstvu alebo najbližšiu alternatívu.

2.    Kupujúci nie je oprávnený k náhrade škody, ak Predávajúci uplatní túto výhradu.

 


Článok 5. Objednanie a dodanie

1.    Ak je objednané množstvo odlišné od štandardného balenia používaného Predávajúcim alebo od jeho násobku, je Predávajúci oprávnený dodať najbližšie vyššie množstvo.

2.    Predávajúci bude vždy jednať podľa svojich najlepších schopností k splneniu svojich povinností dodávky.

3.    Náležité splnenie povinnosti Predávajúceho dodať produkt pripúšťa dodávku s menšou odchýlkou vo veľkosti, balení, počte či hmotnosti.

4.    Predávajúci môže predávaný produkt dodať po častiach. Ak sú produkty dodávané v čiastočných dodávkach, Predávajúci je oprávnený fakturovať každú zásielku zvlášť.

5.    Doprava sa uskutočňuje Ex Works (EXW) od Predávajúceho podľa podmienok Incoterms 2000.

6.    Predávajúci uskutoční dodávku v primeranej lehote podľa obchodnej zmluvy.

7.    Dohodnuté obdobie dodávky nebude záväzné. V prípade oneskorenej dodávky Kupujúci musí doručiť Predávajúcemu písomné oznámenie o neplnení záväzku a poskytnúť primeranú lehotu, behom ktorej môže Predávajúci splniť dohodu.

8.    Kupujúci musí písomne špecifikovať už pri zadaní objednávky a na prvé požiadanie Predávajúceho, aké údaje, upresnenia a dokumenty sú požadované na základe predpisov tej krajiny, v ktorej má byť dodávka uskutočnená, ako napr. faktúry, fytosanitárne osvedčenia, interné certifikáty a iné dovozné doklady.

9.    Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky v hodnote nižšej než 100.00 EUR alebo si bude účtovať prirážku 10.00 EUR.

 

 

Článok 6. Pozastavenie

1.    Ak Kupujúci neplní jednu či viac zo svojich povinností alebo tak nečiní správne a/alebo včas:

•    Povinnosti Predávajúceho budú automaticky a okamžite pozastavené (suspendované), až dokedy Kupujúci neuhradí celú splatnú čiastku (vrátane akýchkoľvek mimosúdnych nákladov);

•    Predávajúci môže požadovať plnú platbu a/alebo dostatočnú záruku od Kupujúceho, napr. vo forme bankovej garancie vydanej renomovanou bankovou inštitúciou, s ohľadom k plneniu (performancie) u Kupujúceho.

2.    Predávajúci je oprávnený požadovať plnú platbu a/alebo dostatočnú záruku platby u Kupujúceho ešte pred uskutočnením dodávky, ak existuje dôvod k domnienke, že Kupujúci nesplní alebo nebude môcť splniť svoje záväzky správne a/alebo včas.

 

 

Článok 7. Výhrada vlastníctva

1.    Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k dodaným produktom, dokedy Kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu. Táto výhrada vlastníctva platí taktiež pre všetky nároky, ktoré Predávajúci môže vzniesť voči Kupujúcemu kvôli neschopnosti Kupujúceho plniť niektorý zo záväzkov voči Predávajúcemu.

2.    Produkty dodané Predávajúcim, na ktoré je aplikovaná výhrada vlastníctva, smú byť ďalej predané alebo použité iba v normálnom obchodnom styku. Ak sú ďalej predané, Kupujúci je povinný požadovať výhradu vlastníctva od svojho kupujúceho.

3.    Kupujúcemu nie je dovolené dať do zálohy alebo inak zaťažiť tieto produkty.

 

 

Článok 8. Platba

1.    Predávajúci musí obdržať platbu do 30 dní od dátumu fakturácie, pokiaľ nie je písomne určené inak. Po uplynutí tejto lehoty bude Kupujúci v omeškaní; v tomto prípade je Kupujúci povinný platiť úrok z omeškania vo výške 1% mesačne z nezaplatenej čiastky za celú dobu omeškania.

2.    Ak je Kupujúci v likvidácii, alebo vyhlási úpadok či platobnú neschopnosť, jeho záväzky sú splatné okamžite a neodkladne a Predávajúci bude oprávnený odmietnuť plniť zmluvu alebo ju zrušiť, to všetko bez vplyvu na právo Predávajúceho požadovať náhradu škody.

3.    Ak bolo dohodnuté platenie v splátkach alebo odklad platby, celá zostávajúca čiastka sa stáva splatnou okamžite a neodkladne bez oznámenia o omeškaní v prípade oneskorenej splátky.  V tomto prípade sa primerane použijú ustanovenia z poslednej  vety odstavca 1.

 

 

Článok 9. Náklady na vymáhanie

Ak Kupujúci nie je schopný splniť jeden či viac záväzkov, všetky náklady na vymáhanie (súdne trovy) budú na jeho účet.

 

 

Článok 10. Vyššia moc

1.    Vyššia moc znamená okolnosti, ktoré činia splnenie povinností nemožným alebo nezmyselne komplikovaným a nemôžu byť kladené za vinu Predávajúcemu. Také okolnosti môžu zahrňovať napr.  štrajk, požiar, extrémne klimatické podmienky, vládne zásahy, škodcov a choroby, spolu s vadami materiálu ktorý bol dodaný Predávajúcemu.

2.    Predávajúci bude informovať Kupujúceho čo najskôr, ak nie je možné uskutočniť dodávku včas v dôsledku Vyššej moci.

3.    Ak Vyššia moc trvá dlhšie ako 60 dní, obe strany sú oprávnené zrušiť zmluvu. V tomto prípade Predávajúci nebude nútený platiť žiadnu škodu.

 

 

Článok 11. Zodpovednosť

1.    Predávajúci neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v prípade, že dodávaný produkt nie je k dispozícii v dostatočnom množstve, s výnimkou prípadov, kedy ide o úmysel a/alebo hrubú nedbanlivosť na strane Predávajúceho a/alebo jeho zamestnancov.

2.    Od Predávajúceho nebude požadované uhradiť akékoľvek škody v prípade Vyššej moci, ako je to popísané v Článku 10.

3.    Predávajúci neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody z nedodania alebo oneskoreného dodania tovaru, ani za chyby vyplývajúce z nesprávnej špecifikácie požiadaviek ako to je uvedené v Článku 5, odstavec 8, ak z toho dôvodu nemohla byť dodávka uskutočnená (včas).

4.    Kupujúci je povinný, ako len to je možné, obmedziť škody plynúce z dodaných produktov, ktoré sú reklamované u Predávajúceho.

5.    Predávajúci neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené osivom či sadbou, ktoré neboli množené a/alebo reprodukované Predávajúcim či jeho menom.

6.    Ak nesie Predávajúci zodpovednosť vyplývajúcu z jednej či viac podmienok, a/alebo pokiaľ je Kupujúcim podaná reklamácia oprávnená, obmedzuje sa ručenie a zodpovednosť Predávajúceho maximálne do výšky faktúrovanej čiastky reklamovaného tovaru (bez DPH). Predávajúci neponesie v žiadnom prípade žiadnu formu zodpovednosti za následne vzniknuté škody.

 

 

Článok 12. Použitie a záruka

1.    Predávajúci zaručuje, že podľa jeho najlepších vedomostí a schopností bude dodaný produkt zodpovedať výrobnej špecifikácii. Avšak výrobnú špecifikáciu nemožno považovať za záruku. Ak dodaný produkt nezodpovedá výrobnej špecifikácii, Kupujúci bude informovaný. Predávajúci ďalej nezaručuje, že produkt bude vyhovovať účelu, ku ktorému bude Kupujúcim použitý.

2.    Všetky informácie o kvalite poskytnuté Predávajúcim budú plne závislé od reprodukovateľných testov. Informácie o dodávanom množstve celkovo ukazuje výsledok dosiahnutý Predávajúcim v čase vykonávania testu, s ohľadom na podmienky v ktorých bol test vykonávaný. Žiadna priama spojitosť nesmie byť predpokladaná medzi poskytovanou informáciou a výsledkami dosiahnutými Kupujúcim. Výsledok závisí, medzi inými faktormi, na umiestnení, klimatických podmienkach a agrotechnických opatreniach u Kupujúceho.

3.    Akékoľvek a všetky záruky na strane Predávajúceho zanikajú, ak Kupujúci produkty ďalej upravuje, alebo upravil, prebaľuje alebo prebalil, alebo ich používa nesprávnym spôsobom.

 

 

Článok 13. Vady; podmienky reklamácie

1.    Kupujúci musí skontrolovať nakupované produkty behom dodania alebo čo najskôr po dodaní. Pritom musí skontrolovať, či dodané produkty súhlasia s dohodou, hlavne či:

•    boli dodané správne produkty;

•    množstvo zodpovedá dohode;

•    dodané produkty zodpovedajú dohodnutým požiadavkám na kvalitu alebo – ak žiadne neboli dohodnuté – či umožňujú normálne použitie a/alebo vyhovujú obchodným účelom.

2.    Ak sú zistené viditeľné vady či nedostatky, Kupujúci musí Predávajúceho písomne patričnou formou informovať behom 3 pracovných dní po dodávke, pričom uvedie číslo partie a ďalšie údaje podľa dodacieho listu a /alebo faktúry.

3.    Kupujúci musí hlásiť všetky skryté vady Predávajúcemu písomne behom 3 pracovních dní po ich odhalení s uvedením čísla partie a údajov z dodacieho listu a/alebo faktúry.

4.    Reklamácia musí byť popísaná takým spôsobom, aby si ju mohol Predávajúci alebo tretia strana overiť. Pre tento účel Kupujúci musí taktiež uschovávať záznamy majúce vzťah k použitiu produktu, alebo v prípade ďalšieho predaja produktu, k osobám kupujúcim. Ak nepodá Kupujúci reklamáciu vo vyššie uvedenej lehote, reklamácia nebude vybavovaná a jeho práva zanikajú.

5.    V prípade pokračujúceho sporu medzi stranami ohľadne klíčivosti, pravosti typu, odrodovej čistoty, technickej čistoty a zdravotného stavu, každá zo strán môže požiadať o odber kontrolnej vzorky zo skladu Predávajúceho a jeho rozbor ÚKSÚP, Odbor osív a sadív, Matúškova 2142/21 Bratislava. V prípade, že daná partia osiva nebude už na sklade v SR, možno požiadať o rozbor kontrolnej vzorky uloženej u Naktuinbouw (Holandský kontrolný úrad pre záhradníctvo), so sídlom v Roelofarendsveen, Holandsko. Náklady na takýto kontrolný rozbor budú uhradené tou stranou, ktorá podľa výsledku rozboru viac pochybila. Takáto požiadavka musí byť podaná do 6 mesiacov od prvého nahlásenia problému Kupujúcim. Výsledok kontroly bude záväzným pre obe strany, bez újmy k právu strán predložiť spor o následkoch tohoto nálezu inštitúciám uvedeným v Článku 18.

 

 

Článok 14. Ustanovenia o informáciach

1.    Informácie poskytované Predávajúcim akoukoľvek formou sú vždy úplne nezáväzné. Popisy, odporúčania a obrázky v propagačných materiáloch, na webových stránkach, v katalógoch, brožúrach a letákoch sú založené čo najpresnejšie ako je to možné, na skúsenostiach z odrodových skúšok a z praxe. Predávajúci v žiadnom prípade neprijíma žiadnu zodpovednosť za odlišné výsledky získané na základe týchto informácií pri pestovaní jeho produktov. Kupujúci sa musí sám rozhodnúť, či sú tieto produkty vhodné pre zamýšľanú zeleninársku výrobu a/alebo môžu byť použité v daných miestnych podmienkach.

2.    V informáciách poskytovaných Predávajúcim sú nižšie uvedené termíny používané v nasledujúcom význame:

•    „Imunita“: odroda nie je subjektem napadnutia alebo infekcie špecifickým škodcom či patogénom;

•    „Rezistencia“: schopnosť odrody rastlín obmedziť rast a vývoj špecifického škodcu či patogénu a/alebo škody ním spôsobené v porovnaní s náchylnou odrodou za rovnakých podmienok prostredia a rovnakého tlaku škodlivého činiteľa. Rezistentná odroda môže vykazovať niektoré symptómy alebo poškodenie za vysokého tlaku škodlivého činiteľa. Sú definované dve úrovne rezistencie:

I    Vysoká rezistencia (High resistance, HR): odrody rastlín silno obmedzujú rast a vývoj špecifického škodcu alebo pôvodcu za normálneho tlaku škodlivého činiteľa v porovnaní s náchylnými odrodami. Tieto odrody rastlín však môžu vykazovať niektoré symptómy alebo poškodenia za vysokého tlaku škodlivého činiteľa.

II    Stredná rezistencia (Intermediate resistance, IR): odrody rastlín obmedzujú rast a vývoj špecifického škodcu alebo pôvodcu, ale môžu vykazovať väčší rozsah symptómov alebo poškodení v porovnaní s vysoko rezistentnými odrodami. Stredne rezistentné odrody rastlín budú vždy vykazovať menej vážne príznaky alebo poškodenia ako náchylné odrody rastlín, ak budú pestované v podobných podmienkach prostredia a tlaku škodlivého činiteľa.

•    „Náchylnosť “: neschopnosť odrody rastlín obmedziť rast a vývoj špecifického škodcu alebo patogénu.

 

 

Článok 15. Výhrada reprodukcie a/alebo množenia

1.    Kupujúci nie je oprávnený použiť dodané produkty a/alebo odvodené komponenty a/alebo odvodený rastlinný materiál pre ďalšie vegetatívne množenie a/alebo generatívnu reprodukciu rozmnožovacieho materiálu. Kupujúci nie je taktiež oprávnený s ohľadom na dodané produkty a/alebo odvodené komponenty a/alebo odvodený rastlinný materiál a) použiť ich pre množenie, b) ponúkať ich k predaju, c) predávať ich, d) dovážať alebo vyvážať ich a/alebo e) skladovať ich pre akýkoľvek takýto účel. Tento zákaz zahrňuje všetky odrody odvodené z odrody dodanej Predávajúcim.

2.    V prípade ďaľšieho predaja dodaných produktov, Kupujúci je povinný preniesť vyššie uvedenú klauzulu na svojho kupujúceho, pod hrozbou pokuty za každé nedodržanie. Čiastka pokuty nebude nižšia ako prospech získaný kupujúcim.

3.    Kupujúci musí poskytnúť držiteľovi šľachtiteľských práv, alebo strane jednajúcej jeho menom, priamy prístup do jeho prevádzky a hlavne do skleníkov, aby Predávajúcemu umožnil vykonať inšpekciu v prípade podozrenia, že množiteľský materiál je rozmnožovaný a/alebo reprodukovaný. Prevádzka v tomto zmysle zahrňuje taktiež všetky aktivity vykonávané tretími stranami menom Kupujúceho. Kupujúci musí na žiadosť Predávajúceho umožniť bezprostredný prístup ku všetkým administratívnym záznamom vzťahujúcim sa k dotyčnému rozmnožovaciemu materiálu.

 

 

Článok 16. Použitie obchodných značiek a obchodných známok

Kupujúci nesmie používať obchodné značky a obchodné známky používané Predávajúcim k odlíšeniu jeho produktov od produktov  iných právnických osôb/spoločností, alebo používať obchodné značky a obchodné známky, ktoré nie sú jasne odlíšiteľné od značiek a známok Predávajúceho. Výnimkou je obchod s produktami v originálnom balení Predávajúceho s obchodnými značkami a obchodnými známkami, ktoré tam boli umiestnené Predávajúcim.

 

 

Článok 17. Úprava

1.    V prípade ak sa ktorékoľvek z ustanoveni týchto Všeobecných podmienok stane neplatným, bude automaticky (právnou cestou) nahradené platným ustanovením, ktoré zodpovedá čo najvernejšie zámeru už neplatného ustanovenia. Strany musia, ak to je nutné, vstúpiť do zmysluplných konzultácií nad textom tohoto nového ustanovenia.

2.    V tomto prípade ostatné ustanovenia Všeobecných podmienok zostávajú pokiaľ možno plne platné.

 

 

Článok 18. Riešenie sporov

1.    Ak strany nesúhlasia  so zmierovacím konaním, všetky spory budú riešené civilným súdom príslušným v prvej inštancii podľa sídla Predávajúceho, pokiaľ nie je príslušným iný súd podľa záväzných zákonných predpisov, ktoré je možné uplatniť podľa Článku 19.

2.    V prípade sporu sa však obe strany najskôr pokúsia dosiahnuť priateľské riešenie dohodou alebo za použitia  prostredníka, kým postúpia spor arbitrážnemu konaniu alebo civilnému súdu.

 

 

Článok 19. Použiteľný zákon a ostatné použiteľné podmienky

1.    Všetky dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim podliehajú zákonom štátu, v ktorom je registrované sídlo Predávajúceho.

2.    „Pravidlá a zvyklosti medzinárodnej federácie obchodu so semenami (FIS) pre obchod so semenami rastlín“ budú použité na všetky dohody a/alebo predajné ponuky adresované Kupujúcim sídliacim mimo štátu Predávajúceho, pokiaľ nie je stanovené inak v týchto Všeobecných podmienkach.

3.    Ak Predávajúci a Kupujúci nesídlia v tom istom štáte, bude použitý „Dohovor spojených národov o medzinárodnom obchode“ (Viedeňská obchodná dohoda), pokiaľ však neodporuje týmto Všeobecným podmienkam a pokiaľ neodporuje záväzným zákonom krajiny, kde má Predávajúci sídlo.

 

 

 


Návrat Všeobecné podmienky